NOWY ROK SZKOLNY autor: KLARA WARECKA
   

Same podręczniki dla pierwszaków kosztują ok. 260 zł, a dla uczniów starszych klas to wydatek rzędu co najmniej 400 zł. A to nie wszystko czego potrzebuje uczeń.

rok_szkolny.JPG

 

Oprócz podręczników potrzebne są zeszyty i przybory szkolne: pióra, długopisy, ołówki, kredki, mazaki, farby, gumki, zestaw linijek, nożyczki i bloki rysunkowe.

 

Potrzebny jest również plecak lub tornister, w którym to wszystko dziecko będzie nosić do szkoły. I jeszcze strój gimnastyczny na lekcje WF i na basen oraz obuwie na zmianę. Jeśli zeszyty, piórnik czy plecak ozdobione są wizerunkiem postaci z popularnej bajki, to ich koszt rośnie o 50 proc. Kompletny ekwipunek pierwszoklasisty kosztuje ok. 800 zł. Oczywiście kupując modne gadżety i markowe dodatki można wydać wielokrotnie więcej.

 

Dla uczniów klas starszych plecak, piórnik z wyposażeniem, buty na zmianę i strój gimnastyczny kosztują 600–1 000 zł. Jeśli w rodzinie kilkoro dzieci chodzi do szkoły, to rodzice mają spory problem.Wramach rządowego programu „Wyprawka szkolna 2013” rodziny w trudnej sytuacji finansowej mogły ubiegać się o dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych. Pieniądze przyznawane były głównie rodzinom, których dochód nie przekracza 456 zł na osobę. Dofinansowanie dla uczniów poszczególnych klas w gminie Konstancin- Jeziorna wynosi:

• kl. I–III – do kwoty 225 zł,

• kl. V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł,

• kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) – do 445 zł netto,

• w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra edukacji narodowej do kształcenia specjalnego, wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej i do 607 zł w gimnazjum.

 

To nie jedyna pomoc samorządu naszej gminy dla uczniów z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Uczniowie szkół publicznych i prywatnych (o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych), a także słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych mogą ubiegać się o pomoc socjalną w formie stypendium oraz zasiłku szkolnego. Z pomocy socjalnej skorzystać mogą również wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo i niepełnosprawnym.

 

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia (kryterium dochodowe 456 zł na osobę w rodzinie). Stypendium może być udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych. Do zajęć tych zalicza się również zajęcia wyrównawcze, wykraczające swoim materiałem poza zakres programu realizowanego w szkole oraz zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą, do której uczęszcza uczeń.

 

Drugą formą stypendium szkolnego jest refundacja kosztów poniesionych na cele edukacyjne – zakup podręczników, przyborów szkolnych, pomocy naukowych itp. Stypendium szkolne może być przyznane również w formie częściowej lub całkowitej refundacji kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania ucznia: kosztów zakwaterowania w bursie szkolnej, w internacie czy na stancji oraz kosztów posiłków w stołówce szkolnej. Inną formą pomocy przyznawaną niezależnie od stypendium szkolnego, jest zasiłek szkolny, który może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej zdarzeniem losowym (np. ciężka choroba, śmierć członka rodziny). Zasiłek może być przyznany raz lub kilka razy w ciągu roku. Wnioski o udzielenie stypendium szkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi uzyskiwane dochody w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku, należy składać do 15 września 2013 r. w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna, ul.Warszawska 32.

   
Drukuj