Ile można dorobić do emerytury autor: (MM)
   

Wiele osób pobierających emerytury lub renty z ZUS, dorabia do swoich świadczeń. Jednak osoby, które przekroczą ustalony limit, muszą liczyć się ze zmniejszeniem świadczenia lub zawieszeniem jego wypłaty. Od 1 września obowiązują nowe limity.

 

W przypadku emerytów i rencistów, kwota, która mogą dorobić zależy od wysokości przeciętnego wynagrodzenia, które co kwartał ogłasza Główny Urząd Statystyczny. Przeciętna płaca wynosi obecnie 3 612,51 zł.

 

Dorobić możemy:

• do 2 528,80 zł brutto (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia) – dostaniemy pieniądze z ZUS w całości,

• od 2 528,80 do 4 696,30 zł brutto (od 70 do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) – ZUS zmniejszy świadczenie o kwotę zarobków przekraczającą limit,

• więcej niż 4 696,30 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) – ZUS zawiesi świadczenie.

 

Zmniejszenia bądź zawieszenia emerytury nie muszą obawiać się ci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny. Ograniczenia dotyczą pobierających wcześniejsze emerytury i renty. Co ważne, nie ma znaczenia, w jakiej wysokości pobieramy obecnie świadczenie. Kwota, o jaką ZUS zmniejszy świadczenie, zależy od tego, ile dodatkowo zarobimy. Na limity szczególnie muszą uważać osoby, pobierające wcześniejszą emeryturę, rentę rodzinną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zmniejszenia bądź zawieszenia emerytury nie muszą obawiać się ci, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny. Ograniczenia dotyczą tylko wcześniejszych emerytur i rent.

 

W najgorszej sytuacji są osoby, które dostają rentę socjalną – mogą dorobić nie więcej niż 70 proc. średniej pensji czyli obecnie 2 528,80 zł brutto, bowiem w przypadku przekroczenia limitu ZUS nie zmniejsza im świadczenia, ale zawiesza wypłatę renty socjalnej.

 

Osoby pobierające świadczenie przedemerytalne mogą dorobić do wysokości 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji (czyli obecnie w 2012 r.). Od 1 marca limit ten wynosi 880,50 zł brutto. Jeśli zarobki osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne będą wyższe niż 2 465,20 zł brutto (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2012 r.), to ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

 

Bez względu na to, ile dorobią, ZUS nie zmniejsza, ani nie zawiesza świadczeń:

• emerytom, którzy osiągnęli ustawowy wiek emerytalny,

• emerytom i rencistom otrzymującym honoraria z tytuł działalności twórczej lub artystycznej, niezależnie od tego, w jakim są wieku,

• osobom, które otrzymują rentę inwalidy wojennego, rentę inwalidy wojskowego, którego niezdolność do pracy ma związek ze służbą wojskową lub rentę rodzinną przysługującą po osobie, której śmierć nastąpiła w związku ze służbą wojskową.

 

Bez żadnych ograniczeń można dorabiać z tytułu:

• praw autorskich i patentowych

• wynajmu lub dzierżawy nieruchomości lub lokali,

• umów o dzieło zawartych z innym pracodawcą niż ten, z którym jesteśmy związani umową o pracę,

• honorariów z tytuł działalności twórczej.

 

Do dochodów nie są również wliczane pieniądze pochodzące z darowizn i zapomóg.

   
Drukuj