Taki powiat, jakie jego młodzieży kształcenie autor: SŁAWOMIR STOCZYŃSKI
   

Pośród wielu ważnych zadań realizowanych przez samorząd, w tym samorząd powiatowy, zadania związane z edukacją należą do najważniejszych. Trudno sobie wyobrazić roztropniejsze wydawanie pieniędzy, niż inwestowanie w wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. I tak jak mądrzy rodzice nie szczędzą pieniędzy na naukę własnych dzieci, tak rozsądni włodarze miast, gmin, powiatów, województw i całego kraju, winni finansowanie oświaty uznawać za cel najważniejszy.

 

Mądrzy rodzice zaoszczędzą, gdy trzeba, na wydatkach konsumpcyjnych i wakacjach, a kupią książki, komputer z programami edukacyjnymi, poślą dzieci na kursy języków lub nawet sfinansują dobrą prywatną szkołę. Mądrzy wójtowie, burmistrzowie i wojewodowie nie poskąpią środków publicznych na podwyższenie jakości kształcenia w podległej im strukturze organizacyjnej. Inwestowanie w oświatę oznacza podwyższanie poziomu świadomości i jakości życia w przyszłości. Na wymagających coraz większych kompetencji rynkach pracy Unii Europejskiej wykształcenie stanowi o sukcesie poszczególnych osób, społeczeństw i narodów. Dawniej o sile narodu stanowiła liczebność populacji, wielkość terytorium i potęga militarna. Dzisiaj o znaczeniu narodu decyduje jego poziom wykształcenia.

 

Zasada określająca sposób zaangażowania w sprawy publiczne: „myśl globalnie, działaj lokalnie” doskonale pasuje do sposobu rozumienia funkcji wspólnoty jaką jest powiat, w odniesieniu do zadań edukacyjnych jakie przed nim stoją. Prawo nakłada na powiaty obowiązek prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych, czyli szkół średnich ogólnokształcących, średnich szkół zawodowych – techników i zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych. Jest to bardzo ważny szczebel edukacyjny. W szkołach średnich uzyskuje się maturę i otrzymuje podstawy do samodzielnego kształcenia na poziomie wyższym. Jest to także bardzo ważny okres w życiu młodego człowieka. Czas intensywnego dojrzewania fizycznego, psychicznego, moralnego i społecznego jest także okresem walki młodego człowieka o niezależność. Ogromnie ważny, z punktu widzenia interesów narodowych tj. ciągłości tradycji i przekazania wartości konstytuujących naród, jest proces socjalizacji.

 

 

 

Naród pozbawiony elementów integrujących wspólnotę, bez pamięci o historii i tradycjach, ginie. Te wszystkie ważne zadania są realizowane w domu i w szkole, w kościele i innych ważnych wspólnotach. Obecny zarząd powiatu piaseczyńskiego rozumie zarówno wymienione powyżej zadania, jakie wspólnota nakłada na ten szczebel samorządu jak i doniosłość tego typu wysiłków. Aby można sensownie mówić o wartościowej ofercie edukacyjnej należy spełnić kilka istotnych warunków określających ramy organizacyjne i strukturalne, wyznaczające jakość czyli poziom proponowanych rozwiązań. Przed wszystkim powiat przeznacza wielomilionowe kwoty na rozbudowę i remonty miejscowych szkól, co czyni je bardziej nowoczesnymi, spełniającymi jakościowe standardy XXI wieku.

 

Położenie powiatu piaseczyńskiego w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy powoduje, że musi on swoją ofertą edukacyjną konkurować z pobliską metropolią. W Warszawie jest wiele dobrych szkół, które oprócz nowoczesnego wyposażenia, a nade wszystko dobrej kadry dydaktycznej, mają coś, co wydaje się decydujące o wyborze szkoły – renomę zdobytą przez lata.

 

Chcemy w naszym powiecie eksponować tradycje szkół i budując podstawy dobrej kadry nauczycielskiej, bazy, wyposażenia i infrastruktury technicznej, konkurować ze szkołami warszawskimi. Pragniemy aby młodzi ludzie, mieszkańcy naszego powiatu uczyli się w szkołach powiatowych. A mamy ich, łącznie ze szkołami specjalnymi, 10. Dużą wartością tej sieci szkół jest ich różnorodność. Mamy licea ogólnokształcące w Piasecznie i Konstancinie, szkoły rolnicze, ogrodnicze i hodowli koni w Piasecznie i Tarczynie, gastronomiczną i budowlaną w Górze Kalwarii, hotelarską i ekonomiczną w Zalesiu Dolnym oraz techniczną i informatyczną w Piasecznie.

 

Taka różnorodność możliwości kształcenia daje skuteczną odpowiedź na potrzeby rynku pracy i pozwala młodym ludziom wybrać szkołę zgodną z ich zainteresowaniami. Realizujemy też program budowy sieci przyszkolnych obiektów sportowo-rekreacyjnych; boisk i sal gimnastycznych. Najnowszą naszą realizacją w tym programie jest wybudowanie kompleksu boisk o syntetycznej nawierzchni przy powiatowym liceum im. Władysława St.Reymonta w Konstancinie. Kompleks ten powstał w ramach rządowego programu „Moje boisko Orlik 2012”. Większą część kosztów wybudowania tego obiektu poniósł powiat piaseczyński.

 

Jest to jeden z licznych przykładów realizowania polityki oświatowej powiatu piaseczyńskiego inwestowania w zdrowie młodzieży, jej rozwój i przyszłość.

 

Sławomir StyczyńskiSławomir Stanisław Stoczyński Członek zarządu powiatu piaseczyńskiego i radny rady powiatu. W swojej pracy zajmuje się problemami edukacji – szkołami ponadpodstawowymi i specjalnymi, domami dziecka, poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz sprawuje nadzór nad Powiatowym Urzędem Pracy.

   
Drukuj