Sukcesy i porażki autor: MAGDA ANDRZEJEWICZ
   

Dwa miesiące temu na łamach naszego pisma poprosiliśmy burmistrza Kazimierza Jańczuka o odpowiedź na 10 pytań dotyczących problemów kluczowych dla przyszłości Konstancina-Jeziorny. Nie otrzymaliśmy odpowiedzi, a nieoficjalnie usłyszeliśmy, że nasze pytania są prowokacyjne i tendencyjne.

 

KAZIMIERZ JAŃCZUK

 

Na pewno pytania dotyczą problemów trudnych, ale o postępie w ich rozwiązywaniu nasi czytelnicy chcieliby wiedzieć więcej niż ogólnikowe „prace trwają”. Po pierwszej turze wyborów ponownie zwróciliśmy się do burmistrza Kazimierza Jańczuka – tym razem drogą elektroniczną, wysyłając e-mail, który publikujemy poniżej – i ponownie nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Wobec braku debaty między dwoma kandydatami na burmistrza w drugiej turze wyborów, te same pytania zadaliśmy Jerzemu Wojdakowi – rozmowa z Jerzym Wojdakiem na stronie 5.

 

* * *

 

Oto treść naszego e-maila do burmistrza Kazimierza Jańczuka:

 

„Panie Burmistrzu,

 

Oddzielnym tematem jest podsumowanie sukcesów i porażek minionej kadencji samorządu – takie również zamieścimy w gazecie. Do plusów z pewnością zaliczamy inwestycje w oświatę, uruchomienie komunikacji wewnątrz gminy, czy poprawę estetyki miasta i wiele innych – a innym są sprawy, o które pytaliśmy w imieniu czytelników »Naszego Miasta – Forum Mieszkańców Konstancina« i członków Stowarzyszenia Nasze Miasto, sprawy zdaniem mieszkańców istotne: plany zagospodarowania, asfalciarnia, przyszłość gminy jako uzdrowiska.

 

Jeżeli uznaje Pan nasze pytania za prowokacyjne i tendencyjne lub zawarte w nich treści za niezgodne z prawdą – taką Pana odpowiedź również wydrukujemy. Nie może być tak, że tylko prasa może krytykować władzę – władza również może krytykować prasę. Tak więc raz jeszcze prosimy o odpowiedź:

 

1. Z jakiego powodu, w trakcie trwania obecnej kadencji – przez blisko cztery lata, radni nie otrzymali wniosków mieszkańców złożonych do powstającego z wielkim trudem i opóźnieniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna?

 

2. Ile jeszcze kadencji potrwają prace nad tym dokumentem, dokumentem mającym ogromne znaczenie dla przyszłości całej gminy?

 

3. Kiedy zamierza Pan przystąpić do prac nad sporządzeniem operatu uzdrowiskowego, koniecznego dla utrzymania przez naszą gminę statusu uzdrowiska po 2016 r. – w ocenie wojewody mazowieckiego za cały proces uzyskiwania statusu uzdrowiska i spełniania warunków po 2016 r. odpowiada wyłącznie, jednoosobowo i osobiście burmistrz gminy (zgodnie z uzasadnieniem decyzji wojewody o unieważnieniu uchwały Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny z 21 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do procedury związanej ze zmianą granicy strefy A ochrony uzdrowiskowej, związanej z budową elektrowni wodnej na jazie Jeziorki)?

 

4. Czy będzie Pan zabiegał o utrzymanie stref ochrony uzdrowiskowej na obszarze całej gminy, a w szczególności strefy C ochrony uzdrowiskowej?

 

5. Kiedy gmina ureguluje wielomilionowe zadłużenie wobec mieszkańców z tytułu przejęcia gruntów pod inwestycje i drogi oraz przeznaczenia kolejnych gruntów (w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego) pod realizację celów publicznych i drogi?

 

6. Kiedy UMiG zamierza wyłożyć do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum Konstancina-Jeziorny etap II – od uchwalenia I etapu minęły ponad trzy lata – i czy w wyżej wymienionym planie przewidziana jest wysoka wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa?

 

7. Czy zagwarantuje Pan mieszkańcom – jako jedna ze stron umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym – że po uruchomieniu nowej oczyszczalni ścieków ceny odbioru ścieków nie wzrosną poza poziom inflacji?

 

8. Dlaczego gmina nie wykonała własnych pomiarów zanieczyszczenia powietrza przez wytwórnię mas bitumicznych (popularnie zwaną asfalciarnią)?

 

9. Czy i kiedy gmina zamierza skontrolować czystość gleby i wód gruntowych na terenach pofabrycznych Mirkowa, przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową?

 

10. Kiedy była przez gminę przeprowadzona kontrola wód rzeki Jeziorki – pod kątem nielegalnego odprowadzania ścieków i czystości wody – i jakie były wyniki tej kontroli?

 

Te pytania są i będą wracały, nic nie straciły na aktualności, zadawali je mieszkańcy wielokrotnie, podczas prawie każdej sesji rady miejskiej – może nie wszystkie na raz, my zebraliśmy je razem.

 

Z poważaniem

 

Grażyna Matusik-Tomaszewska

Redaktor naczelny

»Nasze Miasto – FMK«”

 

 

 

Sukcesy mijającej kadencji

• dokończenie przebudowy Parku Zdrojowego i Hugonówki

• przebudowa Szkoły Podstawowej nr 6 w Opaczy

• uruchomienie lokalnych linii mikrobusowych L14, L15, L16 i L21

• budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 5

• budowa nowego żłobka w Mirkowie

• budowa nowego przedszkola w Oborach

• budowa skweru sportowo-rekreacyjnego przy ul. Bielawskiej

 

 

 

Porażki mijającej kadencji

• przedłużające się prace przy sporządzeniu nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

• przedłużające się prace przy sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pofabrycznych Mirkowa

• brak programu budowy lokali komunalnych i socjalnych

• brak działań zmierzających do restrukturyzacji Zakładu Gospodarki Komunalnej

• nierozwiązany problem przeniesienia wytwórni mas bitumicznych (asfalciarni)

• brak inwestycji sprzyjających rozwojowi funkcji uzdrowiskowej gminy

• brak współpracy z inwestoramiprywatnymi

• brak wizji przyszłości Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej


   
Drukuj