Stop przemocy w rodzinie autor: (KW)
   

Przepisy znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie obowiązują od 1 sierpnia. Zgodnie z nowymi zapisami, zmianie uległy procedury uzyskania zaświadczenia lekarskiego, którego celem jest ustalenie przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała powstałych na skutek przemocy. Będzie mógł je wydać lekarz pierwszego kontaktu lub lekarz pełniący ostry dyżur w szpitalu. Ofiary przemocy w rodzinie będą mogły uzyskać takie zaświadczenie bezpłatnie. Do tej pory bezpłatna obdukcja wykonywana była tylko na wniosek prokuratora.

Kolejną zmianą jest zakaz stosowania kar cielesnych wobec dziecka. Nowe przepisy pozwalają pracownikom socjalnym na podjęcie natychmiastowej interwencji w przypadkach drastycznych.W asyście policjanta lub pracownika służby zdrowia (po stwierdzeniu, że życie lub zdrowie dziecka jest bezpośrednio zagrożone), pracownik socjalny może je zabrać rodzinie i umieścić w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. W takich przypadkach sąd rodzinny musi w ciągu 24-godzin podjąć decyzję o dalszych losach dziecka. Sąd będzie mógł także zakazać sprawcy przemocy w rodzinie zbliżania się do pokrzywdzonych, kontaktowania się z nimi oraz nakazać opuszczenie wspólnie zajmowanego lokalu.

Sprawcy przemocy w rodzinie będą mieli obowiązek uczestniczyć w programach korekcyjno-edukacyjnych, nawet jeśli nie wyrażą na to zgody. Nadzór i kontrolę nad zadaniami samorządowymi w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie powierzono wojewodzie. Do obowiązków wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast ma należeć powoływanie zespołów interdyscyplinarnych, które będą zajmować się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W skład zespołu wejdą przedstawiciele pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia oraz organizacji pozarządowych. Jego członkiem będzie także kurator sądowy.

   
Drukuj