Diagnoza problemów autor: (opr. G)
   

W trakcie obrad IX sesji Rady Miejskiej Konstancina- Jeziorny 28 kwietnia burmistrz Kazimierz Jańczuk przedstawił radzie i mieszkańcom długo oczekiwany „Raport Otwarcia Gminy Konstancin-Jeziorna na kadencję 2010–2014, według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku”. Przedstawiając stan zastany w podstawowych obszarach działalności gminy, burmistrz Kazimierz Jańczuk powiedział m.in.:

 

Gospodarka finansowa

 

„Na dzień 31 grudnia 2010 r. zadłużenie gminy wynosiło 20 395 869,93 zł. Ponadto ustępujący burmistrz nie uregulował należności za zadania inwestycyjne planowane do rozliczeniaw2010 r. w wysokości 4 050 505,00 zł, które dodatkowo obciążyły budżet roku 2011. (…)

 

W minionej kadencji ilość spraw sądowych prowadzonych z udziałem gminy przekroczyła 110. Aktualnie ilość spraw sądowych, toczących się przeciw gminie przekracza 30 i nie jest to katalog zamknięty, gdyż kolejni wykonawcy zgłaszają nowe roszczenia. Szacowana kwota rozpoznanych roszczeń sięga ok. 7,5 mln zł. Ponadto gmina zalegała z wpłatami swoich udziałów we wspólnotach mieszkaniowych na kwotę 563 316,63 zł.

 

Jednak prawdziwą tykającą bombą są odszkodowania należne za grunty zajęte przez gminę pod drogi, np. w 2010 roku wypłacono odszkodowanie tylko jednej osobie.

 

Przejęty stan finansów gminy jest w mojej ocenie wynikiem wieloletniego, oderwanego od realiów planowania budżetowego. Brak spójnego harmonogramu napływu środków finansowych i wydatków skutkował okresową utratą płynności finansowej i spowodował, pod koniec 2010 roku, zablokowanie konta gminy przez komornika.”

 

Planowanie przestrzenne

 

„Planowanie przestrzenne odbywa się w oparciu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy przyjętego w 1999 roku, które nie było aktualizowane i w wielu rozwiązaniach nie odpowiada oczekiwaniom mieszkańców i potrzebom gminy. W oparciu o to studium gmina uchwaliła mpzp dla 60,77 proc. swojego terytorium. Przez wiele lat nie uchwalono istotnych dla rozwoju miasta i gminy mpzp, m.in. planu Centrum, strefy A, Skolimowa Północno-Zachodniego i wielu obszarów wiejskich.”

 

Przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych

 

„Zadania inwestycyjne planowane i realizowane były nieprofesjonalnie. (…) Niedopracowana dokumentacja pociągała za sobą konieczność dokonywania zmian w trakcie realizacji zadań, a to z kolei opóźnienia w terminowym wykonaniu inwestycji.

 

Klasycznym przykładem źle przygotowanych inwestycji są:

– rewitalizacja Parku Zdrojowego, (14,5 mln zł) gdzie nie zaprojektowano dojazdów do kilku posesji, nie skoordynowano budowy alei parkowej z otoczeniem pomnika Jana Pawła II, w kosztorysie nie ujęto zakupu i montażu 350 ławek parkowych i koszy na śmieci,

– odbudowa budynku Hugonówki, gdzie w dokumentacji projektowej nie uwzględniono konieczności wzmocnienia fundamentów, ścian i stropów, zmiany konstrukcji dachu. Dotychczas wydatkowano ok. 1 mln zł i rozwiązano z wykonawcą umowę, nie ogłaszając przetargu na wyłonienie nowego wykonawcy,

– projekt budowy przesyłowych kolektorów ścieków do Warszawy, kosztujący ok. 680 tys. zł to kolejny przykład niewłaściwie wydanych pieniędzy. Zapowiedź zakończenia eksploatacji istniejącej oczyszczalni przez Metsä Tissue S.A. stawia gminę w dramatycznej sytuacji.

 

Bez komentarza pozostawiam tryb realizacji takich inwestycji jak budowa ratusza, toru wrotkarskiego w Słomczynie, kolektora wodno-kanalizacyjnego w ul. Pułaskiego czy remontów szkół gminnych.”

 

Zaopatrywanie w wodę pitną i odbiór ścieków

 

„Konstancin-Jeziorna, jako gmina uzdrowiskowa, na znacznych obszarach nie posiada sieci wodnej i kanalizacyjnej. Sieć wodociągów w mieście mierzy 66,6 km, a brakuje ok. 25 km (tj. 27,3 proc.), na terenach wiejskich posiadamy 58,4 km instalacji, brakuje ok. 33 km (tj. 36,1 proc.).

 

Instalacja kanalizacji sanitarnej w mieście ma długość 76,6 km – brakuje ok. 21 km (tj. 21,5 proc.), na terenach wiejskich odpowiednio mamy 23,4 km instalacji, a brakuje ok. 65 km (tj. 73,2 proc.).”

 

Rozwój dróg gminnych

 

„Gmina posiada ogółem 188,1 km dróg i ulic, w tym z twardą nawierzchnią (asfaltową lub z kostki betonowej) 93,5 km tj. 49,7 proc. Na terenie miasta mamy 65,4 proc, a na terenach wiejskich 33,6 proc dróg i ulic o twardej nawierzchni.”

 

Sprawy społeczne

 

„Brak realizacji programu rozwoju przedszkoli gminnych spowodował znaczący niedobór miejsc w stosunku do zapotrzebowania. Zbyt mało środków finansowych kierowano na organizację i wspieranie dziecięcych, młodzieżowych i tworzonych przez seniorów amatorskich zespołów artystycznych, zarówno na obszarze miasta jak i wsi. Działalność kulturalną w znacznym stopniu zdominowało organizowanie komercyjnych i bardzo kosztownych imprez w amfiteatrze.”

 

Nadzór i przestrzeganie prawa

 

„Stwierdzam niedostateczny nadzór nad funkcjonowaniem urzędu i podległych jednostek organizacyjnych, który przejawiał się nieprawidłowościami i brakiem reakcji na nie byłego burmistrza: w działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej dopuścił do narastającego, wielomilionowego zadłużenia wobec Metsä Tissue S.A. oraz wobec wspólnot mieszkaniowych, przy jednoczesnej nieskutecznej windykacji należności od odbiorców usług.

 

W działalności Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji – audyt wykazał szereg nieprawidłowości w gospodarce finansowej tej jednostki, m.in. brak środków finansowych na pokrycie zaciągniętych w 2010 roku zobowiązań i na wypłaty wynagrodzeń.

 

Poważne nieprawidłowości stwierdzono w procesie ewidencjonowania oraz amortyzacji i eksploatacji środków trwałych, użytkowanych w UMiG. Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona na koniec 2009 roku wykazała niedobory na kwotę 559 183,58 zł. Po wyjaśnieniach wartość niedoborów ustalono na kwotę 109 725,77 zł. Były burmistrz nie rozliczył osób odpowiedzialnych za powstanie szkody w mieniu gminy.”

 

Podsumowanie

 

„W mojej ocenie Gmina Konstancin-Jeziorna na progu roku 2011 znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Zadłużenie osiągnęło kwotę 20 395 869,93 zł i w istotny sposób ogranicza możliwość kredytowania rozpoczętych procesów inwestycyjnych. Powoduje to dezaktualizację dokumentacji i konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, a także uniemożliwia rozpoczęcie nowych i oczekiwanych przez mieszkańców zadań inwestycyjnych.

 

Nierozwiązany pozostał problem budowy ratusza miejskiego, co wobec nakazu Państwowej Inspekcji Pracy, zmusza gminę do dzierżawy pomieszczeń w innych obiektach wraz z poniesieniem nakładów na ich adaptację. Warunki pracy urzędników w obecnie zajmowanych budynkach nie odpowiadają wymogom formalnym i w ocenie wielu interesantów są urągające.

 

W minionej kadencji nie wykorzystano w dostępnym zakresie możliwości współfinansowania wielu zadań ze środków zewnętrznych.

 

Nierozwiązany został w minionej kadencji problem braku oczyszczalni ścieków oraz źródła ciepła i energii elektrycznej dla osiedla Mirków.

 

Mając świadomość powyższych uwarunkowań w dniu przejęcia obowiązków burmistrza, w najbliższych latach będę podejmował działania organizacyjne i inwestycyjne, mające na celu zrównoważony rozwój Gminy oraz szeroko pojętą poprawę warunków życia jej mieszkańców.”

   
Drukuj