XXIX Sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny autor: (TB)
   

Koncepcję zmian organizacji ruchu kołowego wmieście i gminie ze szczególnym uwzględnieniem kierunku do Warszawy przedstawił radnym podczas XXIX sesji Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny 18 maja Mirosław Michalak, kierownik Wydziału Dróg Gminnych Urzędu Miasta i Gminy. Prezentowany projekt nie uzyskał aprobaty radnych i wywołał burzliwą dyskusję. Przewodniczący rady miejskiej Kazimierz Jańczuk stwierdził, że projekt można potraktować jako materiał roboczy i dyskusja nad nim odbędzie się na specjalnym posiedzeniu Komisji Rozwoju, ładu Przestrzennego i Spraw Komunalnych. Rada podjęła następujące uchwały: – o wyrażeniu zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, położonej w Konstancinie- Jeziornie przy ul. Wilanowskiej 5, właścicielem której jest gmina Konstancin-Jeziorna, a użytkownikiem wieczystym Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Konstancinie-Jeziornie, – o wyrażeniu zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych dla osób, które zło- żyły wnioski o ich sprzedaż w terminie od dnia 17 listopada 2008 r. (czyli od dnia podjęcia przez radę uchwały nr 285/V/21/2008 z dnia 17 listopada 2008 r.) do dnia 22 grudnia 2008 r. (czyli do dnia wejścia wżycie tej uchwały, pod warunkiem, że osoby te nie mają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego), – o wyrażeniu zgody na porozumienie dotyczące powierzenia piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej pełnienia funkcji organu doradczego burmistrza Konstancina-Jeziorny oraz udzielenia dotacji celowej gminie Piaseczno na jej funkcjonowanie, – o sprawowaniu pogrzebu na koszt gminy i określeniu zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu. Rada nie podjęła uchwały o wyrażeniu zgody na wynajem lokalu przy ul. Wilanowskiej 12. Kolejna sesja rady miejskiej odbędzie się 15 czerwca o godz.15.

   
Drukuj