Grudzień 2009 nr 12 (12)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Grudzień 2009 nr 12 (12)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Dzień Niepodległości w Konstancinie »

MOST GOTOWY »

O przekazywaniu poleceń w urzędzie »

Od redaktora »NASZE MIASTO

Kryzys w ZGK »

Potrzebny dokument »

Przepis na kosztorys »LISTY/AKTUALNOŚCI

Kto decyduje? »

Kuźnia talentów »

Oświadczenie radnej Jadwigi Sowińskiej »

Wieczór wspomnień »AKTUALNOŚCI

By kryzys przeszedł łagodnie »

Gmina ma kłopoty »

Jedyny właściciel »

Nowa galeria »

Polityka, manipulacja, czy oszustwo? »

Rada powiatu w komplecie »

Teraz Lesznowola »

XXXV sesja rady miasta »

Zastąpi pocztę »NASZ SAMORZĄD

Jeden okręg, jeden radny »

Nie zgadzam się z polityką zakłamania »

Łąki Oborskie to nasza rezerwa »NASZA TRADYCJA

Nie było miejsca dla Ciebie »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
5. Konstancin już jest częścią metropolii »
6. Amfiteatr otwarty »
7. RECEPTA DLA STOCERU »
8. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
9. Odnowić willę Świt »
10. MOST GOTOWY »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


Potrzebny dokument

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj autor: MAGDA ANDRZEJEWICZ
   

Mapa gminy

Mapa gminy, na której zaznaczono tereny (kolor brązowy)
objęte zgłoszonymi do studium wnioskam

Teren każdej gminy ma swoje wyjątkowe uwarunkowania i unikalne wartości. Od właściwego planowania przestrzennego zależą kierunki rozwoju gminy, jakość życia jej mieszkańców oraz trafność podejmowanych decyzji i opracowywanych strategii.

 

Aktualnie obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konstancin-Jeziorna uchwalone zostało w 1999 r. Stosunkowo nie tak dawno – 10 lat w planowaniu przestrzennym to nie jest długi okres. Dlaczego więc wymaga zmiany?

 

– Studium z 1999 r. opracowane zostało w innych niż dziś obowiązują warunkach prawnych – mówi Kierownik Wydziału Architektury UMiG Konstancin- Jeziorna, Ewa Klimkowska-Sul. – Inne były wymogi ustawowe, dotyczące zakresu zawartości studium, inne też były skutki uchwalenia studium. Studium było bardziej ogólne, w tamtym okresie wystarczyło, by zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego były spójne z zapisami studium.

 

Nowa ustawa o planowaniu przestrzennym z 2003 r. narzuciła obowiązek bezwzględnej zgodności zapisów MPZP z zapisami studium. W nowym dokumencie zostaną doprecyzowane wszystkie zapisy. Studium określa planowany sposób zagospodarowania całego terytorium gminy, zawiera informacje o położeniu obszarów przeznaczonych pod zabudowę i inne funkcje, określa tereny chronione i przebieg głównych szlaków komunikacyjnych.

 

 

Studium jest obok MPZP aktem planowania przestrzennego gminy. Jest zobowiązaniem władzy lokalnej do działań zgodnych z wyznaczonymi kierunkami, a jego zapisy stanowią podstawę do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy. Nie jest jednak aktem prawa miejscowego i nie może być podstawą do wydania żadnej decyzji administracyjnej. Odpowiedzialnym za jego sporządzenie jest burmistrz, a uchwala go rada miejska.


Nowa ustawa o planowaniu przestrzennym z 2003 r. narzuciła obowiązek bezwzględnej zgodności zapisów MPZP z zapisami studium. W nowym dokumencie zostaną doprecyzowane wszystkie zapis

 

Podstawowym zadaniem studium jest stworzenie bazy informacyjno-koordynacyjnej do podejmowania przez władze gminy decyzji co do potrzeby i kolejności sporządzania planów miejscowych, negocjacji w sprawach wprowadzania do planów miejscowych ponadlokalnych zadań publicznych i zapewnienia stosownych terenów do tych zadań, prowadzenia właściwej polityki w sferze gospodarki nieruchomościami gminnymi oraz podejmowania lokalnych i między gminnych przedsięwzięć publicznych. Przed uchwaleniem tego dokumentu przez radę miejską bardzo ważne jest wysłuchanie uwag mieszkańców i organizacji społecznych, zwłaszcza, że znowelizowana ustawa o planowaniu przestrzennym wymaga absolutnej zgodności zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z zapisami studium.

 

Przedmiotem studium są uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego:


– stan, funkcjonowanie i zagrożenia środowiska przyrodniczego gminy oraz środowiska kulturowego objętego ochroną prawną lub wymagającego ochrony (ochrona zabytków, strefy ochrony uzdrowiskowej)

 

– potencjał demograficzny, jego strukturę i tendencje zmian,


– wyposażenie gminy w obiekty komunalnej infrastruktury społecznej, których istotnym wskaźnikiem jest liczba placówek oświatowych, placówek służby zdrowia, bibliotek, kościołów,


– potencjał gospodarczy: produkcyjny, usługowy, rolniczy, leśny oraz turystyczno- wypoczynkowy,


– strukturę funkcjonalno-przestrzenną obszaru gminy,

 

– rozwiązania komunikacyjne, układ drogowo-uliczny,

 

– wyposażenie w infrastrukturę techniczną: wodociągową, kanalizacyjną, gazowniczą, elektroenergetyczną, ciepłowniczą, telekomunikacyjną i utylizacji odpadów stałych,


– związki gminy z otoczeniem, cele i kierunki ponadlokalnej polityki przestrzennej na obszarze gminy,

 

– ocenę poziomu zaspokojenia potrzeb ludności i zagospodarowania gminy,

 

– szanse oraz ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospodarowania gminy.

 

W praktyce w naszej gminie zmiany w studium, opracowywanym przez firmę Archisplan, nie będą rewolucyjne. Będą polegały na uaktualnieniu zapisów i dostosowaniu ich do potrzeb gminy, przy zachowaniu generalnych założeń przyjętych w dokumencie z 1999 r.

 

– Projektant studium otrzymał blisko 700 wniosków mieszkańców i zapoznał się z nimi. Czym innym jest jednak zapoznanie się z wnioskami, a czym innym uwzględnienie ich w studium – stwierdza Ewa Klimkowska- Sul. – Musimy bowiem uwzględnić w studium także przedsięwzięcia ponadlokalne, zwłaszcza rozwiązania komunikacyjne: budowę obwodnicy, Czerniakowskiej- bis czy trasy mostowej. Ogromna liczba wniosków, zwłaszcza złożonych przez mieszkańców nadwiślańskich sołectw, dotyczy odrolnienia terenów. Na tych terenach przeważająca część gruntów rolnych to ziemie klasy I–III. Odrolnienie tak wysokich klas gruntów wymaga zgody ministerstwa rolnictwa i niełatwo ją uzyskać. Będziemy musieli wypracować jakiś kompromis, aby pogodzić ochronę gruntów rolnych, która jest wymogiem ustawowym, z potrzebami mieszkańców. Kwestia skali odrolnień będzie jeszcze konsultowana z sołectwami – dodaje.

 

700 WNIOSKÓW DO POWSTAJĄCEGO STUDIUM ZŁOŻYLI MIESZKAŃCY KONSTANCINA

 

Zmieniając przeznaczenie gruntów rolnych trzeba brać pod uwagę dalsze działania. Tereny te, przeznaczone w przyszłości pod budownictwo, będą wymagały dużych nakładów finansowych z budżetu gminy. Studium zakłada ponad dwukrotne zwiększenie liczby mieszkańców naszej gminy. Infrastruktura – drogi, kanalizacja – pochłonie milionowe kwoty.

 

Mieszkańcy pytają czy w nowym studium uwzględnione będą tereny pod usługi publiczne: szkoły, przedszkola, boiska sportowe, czy targowisko. W studium nie uda się precyzyjnie wskazać konkretnych działek przeznaczonych pod te usługi – tak szczegółowe rozwiązania mogą znaleźć się w MPZP. Najprawdopodobniej będą to zapisy określające ile procentowo szkół czy przedszkoli będzie przypadać na daną liczbę mieszkańców lub na dany obszar. Decydujący wpływ będą miały ustalenia rady miejskiej.

 

Wiele wątpliwości budzi celowość uchwalania MPZP na podstawie starego studium, kiedy w niedalekiej przyszłości uchwalone będzie nowe. – Nie wstrzymujemy prac nad MPZP do czasu uchwalenia nowego studium. Może zdarzyć się, że dyskusja nad jego zapisami potrwa jeszcze dość długo. Rozpatrzenie 700 wniosków zabierze sporo czasu – wyjaśnia kierownik wydziału architektury. – Niezadowoleni z ustaleń mają możliwość odwołania się. Dokument, który zostanie opracowany przez radę miejską i burmistrza, zostanie poddany konsultacjom społecznym jeszcze przed publicznym wyłożeniem. Samorząd może nie zdążyć do końca obecnej kadencji uchwalić nowego studium. Tymczasem mieszkańcy wielu terenów, dla których nie uchwalono MPZP, nie mają żadnej możliwości zrealizowania planów budowy. Zgodnie z zapisami ustawy uzdrowiskowej, na terenach nie objętych MPZP w miejscowości uzdrowiskowej burmistrz pozbawiony jest możliwości wydawania tzw. warunków zabudowy – dodaje. Pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość i wierzyć, że nowe studium zapewni optymalny rozwój naszej gminy i wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.

   
Zobacz także:

Kwiecień 2009 nr 4 (4) Strategiczne oceny z udziałem społecznym »

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
Tagi:

Ewa Klimkowska-Sul (znajdź),  
   
 
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu