Kwiecień 2009 nr 4 (4)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Kwiecień 2009 nr 4 (4)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Granice absurdu »

Od Redaktora »

Szarża na budżet »

VI Festiwal Małych Form Teatralnych »

Zaprosili nas... »NASZE MIASTO

Jak to z Parcelą było »

Kto stoi w miejscu, ten sie cofa »

Pieniądze przechodzą koło nosa »

Razem łatwiej »

Strategiczne oceny z udziałem społecznym »NASZE ŚRODOWISKO

By zawsze miały własny dom »

Drzewa w Konstancinie »

Dzik jest dziki... »

REGULAMIN AKCJI „Oddaj kuchenkę – posadź sosenkę” »

Wakacje dla czworonogów »NASZE ZDROWIE

Spójrzmy oczami pacjenta »

Zbadali Jeziorkę »NASZE ŚWIĘTA

Polska Wielkanoc »

Święta na Świecie »NASZA GMINA

W Okrzeszynie chcą mówić o sukcesach »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
5. Konstancin już jest częścią metropolii »
6. Amfiteatr otwarty »
7. RECEPTA DLA STOCERU »
8. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
9. Odnowić willę Świt »
10. MOST GOTOWY »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


Strategiczne oceny z udziałem społecznym

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj autor: EWA KLIMKOWSKA-SUL
   

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nakłada nowa ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustawa ta gwarantuje miejscowej społeczności udział w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Nakazuje także, by powsta- ła w wyniku tego postępowania prognoza, była streszczona w języku niespecjalistycznym, zrozumiałym dla przeciętnego obywatela. Nowa ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania na środowisko weszła w życie 15 listopada 2008 r. Wprowadzi ła ona zmiany w procedurze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Najważniejszą nowością wprowadzona przez ustawę jest obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla każdego planu lub studium. Ocena ta to nic innego jak wieloetapowe postępowanie administracyjne. W trakcie tego postępowania zostanie opracowana prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu lub studium, która nast ępnie zostanie wyłożona wraz z nimi do publicznego wglądu. W prognozie analizuje się i ocenia istniejący stan i problemy ochrony środowiska, cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu mię- dzynarodowym, wspólnotowym i krajowym oraz przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, w tym w szczególności na obszar Natura 2000. W prognozie przedstawia się również rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego planu lub studium. O tym, co dokładnie ma zostać opisane w prognozie, decyduje regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Ustalają oni zakres szczegółowości prognozy a nast ępnie, po jej opracowaniu, opiniują ją i uzgadniają. Aby ułatwić zapoznanie się z tym dokumentem, ustawodawca nałożył obowiązek sporządzenia streszczenia prognozy w języku niespecjalistycznym zrozumiałym dla przeciętnego czytelnika. Nowością wprowadzoną w tej ustawie jest obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w podobny sposób, jak w przypadku planów miejscowych. W tym celu publikuje się informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny strategicznej, możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy, miejscu, w którym jest ona wyło- żona do wglądu oraz zasadach składania uwag i wniosków. Informacja ta powinna być udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w siedzibie gminy na tablicy ogłoszeń, przez obwieszczenie w miejscu planowanego przedsię- wzięcia oraz w prasie o zasięgu odpowiednim do rodzaju dokumentu. Prognoza i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (lub studium) są wykładane do publicznego wglądu równocześnie. Wnoszenie uwag i wniosków odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po zakończeniu postępowania rada gminy uchwala plan lub studium w takim trybie, jak dotychczas. Do uchwalonych dokumentów dołącza się uzasadnienie i podsumowanie (zawierające m.in. informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu), informacj ę o zakresie uwzględnienia zgłoszonych uwag i wniosków, uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych innych rozwiązań (np. wariantu planu), omówienie zakresu uwzględnienia ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko i opiniach regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Nast ępnie burmistrz, który jest odpowiedzialny za opracowanie projektu planu (studium) i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przekazuje go wraz z podsumowaniem do wyżej wymienionych instytucji oraz podaje do publicznej wiadomości informację o jego uchwaleniu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz uzasadnieniem i podsumowaniem. Po zakończeniu prac burmistrz jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień przyjętego planu (studium) w zakresie oddziaływania na środowisko.

 

Autorka jest kierownikiem Wydziału Architektury Urzędu Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna

   
Zobacz także:

Grudzień 2009 nr 12 (12) Potrzebny dokument »

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
Tagi:

Ewa Klimkowska-Sul (znajdź),  
   
 
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu