Strategiczne oceny z udziałem społecznym autor: EWA KLIMKOWSKA-SUL
   

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nakłada nowa ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ustawa ta gwarantuje miejscowej społeczności udział w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Nakazuje także, by powsta- ła w wyniku tego postępowania prognoza, była streszczona w języku niespecjalistycznym, zrozumiałym dla przeciętnego obywatela. Nowa ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia ływania na środowisko weszła w życie 15 listopada 2008 r. Wprowadzi ła ona zmiany w procedurze opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Najważniejszą nowością wprowadzona przez ustawę jest obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla każdego planu lub studium. Ocena ta to nic innego jak wieloetapowe postępowanie administracyjne. W trakcie tego postępowania zostanie opracowana prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu lub studium, która nast ępnie zostanie wyłożona wraz z nimi do publicznego wglądu. W prognozie analizuje się i ocenia istniejący stan i problemy ochrony środowiska, cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu mię- dzynarodowym, wspólnotowym i krajowym oraz przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, w tym w szczególności na obszar Natura 2000. W prognozie przedstawia się również rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego planu lub studium. O tym, co dokładnie ma zostać opisane w prognozie, decyduje regionalny dyrektor ochrony środowiska oraz państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Ustalają oni zakres szczegółowości prognozy a nast ępnie, po jej opracowaniu, opiniują ją i uzgadniają. Aby ułatwić zapoznanie się z tym dokumentem, ustawodawca nałożył obowiązek sporządzenia streszczenia prognozy w języku niespecjalistycznym zrozumiałym dla przeciętnego czytelnika. Nowością wprowadzoną w tej ustawie jest obowiązek zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w podobny sposób, jak w przypadku planów miejscowych. W tym celu publikuje się informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny strategicznej, możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy, miejscu, w którym jest ona wyło- żona do wglądu oraz zasadach składania uwag i wniosków. Informacja ta powinna być udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, w siedzibie gminy na tablicy ogłoszeń, przez obwieszczenie w miejscu planowanego przedsię- wzięcia oraz w prasie o zasięgu odpowiednim do rodzaju dokumentu. Prognoza i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (lub studium) są wykładane do publicznego wglądu równocześnie. Wnoszenie uwag i wniosków odbywa się w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Po zakończeniu postępowania rada gminy uchwala plan lub studium w takim trybie, jak dotychczas. Do uchwalonych dokumentów dołącza się uzasadnienie i podsumowanie (zawierające m.in. informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu), informacj ę o zakresie uwzględnienia zgłoszonych uwag i wniosków, uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych innych rozwiązań (np. wariantu planu), omówienie zakresu uwzględnienia ustaleń zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko i opiniach regionalnego dyrektora ochrony środowiska i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Nast ępnie burmistrz, który jest odpowiedzialny za opracowanie projektu planu (studium) i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, przekazuje go wraz z podsumowaniem do wyżej wymienionych instytucji oraz podaje do publicznej wiadomości informację o jego uchwaleniu i o możliwościach zapoznania się z jego treścią oraz uzasadnieniem i podsumowaniem. Po zakończeniu prac burmistrz jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu skutków realizacji postanowień przyjętego planu (studium) w zakresie oddziaływania na środowisko.

 

Autorka jest kierownikiem Wydziału Architektury Urzędu Miasta i Gminy Konstancin- Jeziorna

   
Drukuj