Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

22. finał WOŚP »

Konkurs rozstrzygnięty »

Magia świąt »

Utrudnienia w ARiMR »

ZDJĘCIE MIESIĄCA »

Życzenia świąteczne »

Złote gody »NASZE MIASTO

I TAK ŹLE, I TAK NIE DOBRZE »

NASZ UDZIAŁ »LISTY/AKTUALNOŚCI

Błoto w Łęgu »

Kontrola jakości »

Nie do wiary »

Niewypał »

Nowe porządki »

Reklamy dla wybranych »

Rowerzyści ponad prawem »AKTUALNOŚCI

Baza konstancińskich firm »

Co się zmieni w 2014 r. »

DEBATA OBYWATELSKA »

HUGONÓWKA GOTOWA »

Konkurs Modeli Kartonowych »

Konkurs wiedzy o HIV i AIDS »

KTO CHCE, NIECH WIERZY »

Przedszkole w Oborach »

Skatepark za pół roku »

Sukcesy to ich specjalność »

Wyremontowali ul. Bielawską »NASZA GMINA

GMINNY SZOK »

Nowa stara obwodnica »

ULOTKĄ W DZIKA »NASZ SAMORZĄD

PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET »KULTURA

10 lat w rytmie dixielandu »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Konstancin już jest częścią metropolii »
5. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
6. MY SĄ UZDROWISKO, CZYLI STRATEGIA KONTRA PUSTOSŁOWIE »
7. Amfiteatr otwarty »
8. RECEPTA DLA STOCERU »
9. Odnowić willę Świt »
10. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


PRZYSZŁOROCZNY BUDŻET

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj
   

Projekt przyszłorocznego budżetu Urząd Miasta i Gminy przekazał 15 listopada do Biura Rady Miejskiej Konstancina- -Jeziorny oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

 

budzet.JPG

 

Blisko 122 mln zł dochodu, ponad 146 mln zł wydatków i deficyt w wysokości ponad 24,3 mln zł, który sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów y wysokości ponad 6,5 mln zł i pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 14,8 mln zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości prawie 3,02 mln zł – to główne założenia budżetu gminy na 2014 r.

 

Na ogólną kwotę dochodów 121 879 084 zł złożą się:

• udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 68 575 328 zł, co stanowi 56,26 proc. dochodów gminy ogółem,

• subwencja ogólna – 12 752 557 zł (10,46 proc. dochodów gminy),

• dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – 2 939 946 zł (2,41 proc. dochodów gminy),

• dochody związane z realizacją zadań finansowanych z funduszy Unii Europejskiej – 861 547 zł (0,71 proc dochodów gminy),

• dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 560 000 zł (0,46 proc. dochodów gminy).


Kwota wydatków planowanych na 2014 r. wynosi 146 226 015 zł, z czego na wydatki inwestycyjne przewidziano 41 175 833 zł – 28,16 proc. wydatków budżetowych ogółem gminy na 2014 r. Na co gmina wyda pozostałe ponad 100 milionów złotych?

 

Najwięcej, bo ponad 43 mln zł – na oświatę i wychowanie, z czego na wydatki bieżące 36 462 245 zł. Największe inwestycje w tym rozdziale to budowa sali gimnastycznej przy szkole w Opaczy – 1 mln zł (w 2014 r. na rozpoczęcie budowy i kolejne ok. 1,5 mln zł w 2015 r. na dokończenie) oraz budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z parkingiem (w tym skatepark) przy Zespole Szkól Nr 3 ul. Bielawska w Konstancinie-Jeziornie 2 300 000 zł. Budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi pochłonie 11 022 000 zł, z czego: projekt i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnowie – 500 tys. zł, dokończenie kanalizacji sześciu wsi, etap IV – 300 tys. zł, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Kierszek – 120 tys. zł, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w sołectwach położonych w południowej części gminy Konstancin- Jeziorna – 10 000 000 mln zł oraz projekt i realizacja kolektora ściekowego Borowina – Konstancin- Jeziorna – 100 tys. zł. Budowa stacji uzdatniania wody przy ul. Wareckiej kosztować będzie ok. 2 mln zł.

 

Koszty zapewnienia transportu zbiorowego pochłoną z budżetu 3,3 mln zł. Na dofinansowanie linii autobusowych ZTM (linie 139, 700, 710, 724, 725, 742 i N 50) gmina przeznaczy 2,3 mln zł, kolejne 750 tys. zł na funkcjonowanie autobusowej komunikacji publicznej na terenie gminy – linie L. Na przyłączenie Konstancina-Jeziorny do systemu Warszawskiego Roweru Publicznego przewidziano 250 tys. zł.

 

Z 8 537 022 zł, zapisanych w rozdziale „Drogi publiczne gminne”, na bieżące utrzymanie dróg wydamy 3,015 mln zł, a pozostałe ponad 5 mln zł na realizację zadań inwestycyjnych. Największe z nich to budowa ciągu ulic Zubrzyckiego i Przesmyckiego wraz z infrastrukturą – 1,5 mln zł, przebudowa ulic Witwickiego, Jagiellońskiej, Piasta, Sanatoryjnej i Jaworowskiej wraz z infrastrukturą – 1mln zł oraz przebudowa ulicy Batorego wraz z istniejącą infrastrukturą 2,25 mln zł.

 

Wydatki w rozdziale „Administracja publiczna” obciążą budżet kwotą ponad 17 mln zł, z czego funkcjonowanie urzędu gminy kosztować nas będzie blisko 14 mln zł. Na tę kwotę złożą się: wydatki związane z kosztami utrzymania urzędu (m.in.: opłaty za media, zakup materiałów i wyposażenia, konserwacja i drobne remonty wyposażenia biurowego, badania lekarskie pracowników, ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, dofinansowanie nauki pracowników, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, utrzymanie strony internetowej urzędu i Biuletynu Informacji Publicznej, czynsz za wynajmowane powierzchnie biurowe, koszty postępowań sądowych, wynagrodzenia i naliczane od nich składki) oraz 2,8 mln zł przeznaczone na rozpoczęcie budowy nowego ratusza (zakończenie opracowania dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, oraz rozpoczęcie prac budowlanych w drugiej połowie roku).

 

Na promocję jednostek samorządu terytorialnego: zakup gadżetów reklamowych promujących gminę, druk plakatówpromującychwydarzenia i imprezy, druk zaproszeń, programów, broszur informacyjnych, wydatki związane z organizacją festynów, uroczystości gminnych oraz imprez promujących gminę (m.in.: Flis Festiwal,Dni Konstancina,Dożynki Gminne, Festiwal Otwarte Ogrody) opracowanie i wydanie przewodnika po gminie Konstancin-Jeziorna, albumu „Historia wycinanki w Jeziornie” orazwydanie płyty zespołu Łurzycanki zaplanowano nieco ponad 800 tys. zł. 500 tys. zł przeznaczono na prace związane ze sporządzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kolejne 210 tys. zł na opracowania geodezyjne i kartograficzne. Blisko 1,7 mln zł przewidziano na diety dla sołtysów, wydatki jednostek pomocniczych gminy – rady osiedlowe, naprawy oraz zakup sprzętu i wyposażenia komputerowego dla urzędu.

 

Na pomoc społeczną gmina przeznaczy blisko 8,3 mln zł, z czego funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej kosztować będzie ok. 3mln zł.W tym rozdziale na wsparcie rodzin zastępczych zapisano 10 tys. zł, a na dożywianie dzieci i ubogich 115 tys. zł. Jedną z największych inwestycji będzie budowa gminnego żłobka – na ten cel zapisano w budżecie 3,2mln zł.Na budowę przedszkola w Mirkowie ponad 2,3 mln zł i przedszkola w Oborach – 3,1mln zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kosztować będą gminę 2 704 726 zł, oczyszczanie miasta i wsi – 2,5 mln zł, utrzymanie zieleni – 1,2 mln zł (z czego ponad 1 mln zł – utrzymanie parku zdrojowego).

 

Dotacja dla Konstancińskiego Domu Kultury wyniesie 2,5 mln zł, dla bibliotek – 950 tys. zł, dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu – ponad 1,3 mln zł. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzyma dotację w wysokości ponad 1,5 mln zł. Na ochronę zdrowia gmina przeznacza 730 tys. zł, w tym 170 tys. zł na dotację celową dla SPZZOZ na realizacje zadań z zakresu profilaktyki i programów zdrowotnych.

 

Na co wydamy najmniej?

• na zwalczanie narkomanii – 100 tys. zł,

• na kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 79 753 zł, z czego wydatki bieżące związane z przeprowadzeniem akcji „Zima wmieście” oraz akcji lato dla dzieci (półkolonie organizowane przez Szkołę Podstawową Nr 6 w Opaczy) – 43 330 zł,

• na stypendia motywacyjne za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów gminnych szkół – 50 630 zł,

• na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami w budżecie przewidziano 10 tys. zł, UMiG przedstawił również projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014–2019. Kwota długu, wynosząca w 2014 r. 27 334 391 zł ma zostać w całości spłacona do 2019 r. Corocznie dług zmniejszać się ma o 5–6 mln zł.

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu