Wrzesień 2014 nr 9 (69)
 
   
   

    Tu jesteś: > Gazeta > Wrzesień 2014 nr 9 (69)LISTA ARTYKUŁÓW


CO SŁYCHAĆ

Dożynki w Słomczynie »

Oszczędności »

ZAPROSILI NAS »

ZDJĘCIE MIESIĄCA »NASZE MIASTO

TAJNE ZAŁĄCZNIKI »LISTY/AKTUALNOŚCI

Bezkarni rowerzyści »

Nocny klub »

Odnoga Jana »

Rajdowe motocykle »

Sezon na remonty »

Śmieci »

W sprawie jazu »AKTUALNOŚCI

Bony dla bezrobotnych »

BYŁEM ANKIETEREM »

Czas na szkolenie »

Koniec kłopotów z zielonymi odpadami »

Konstancińskie ogrody zapraszają »

Kto będzie patronem 2015 roku »

Na tropie letniej przygody »

Najpierw odbudowa »

Ochronić grunty rolne »

Odblaski obowiązkowe »

PORA NA PRZEPROWADZKĘ »

Promem bliżej »

PRZETESTUJ SWÓJ ANGIELSKI »

ŚCIEŻKA ZDROWIA IM. T. HOPFERA »

Wokół ratusza »

Wyniki głosowania »

WYRZUCILI DO LASU »

Zostań wolontariuszem »

ŻŁOBEK NA MIARĘ XXI WIEKU »NASZA GMINA

305 DEBIUTANTÓW »

KUKUŁCZE JAJO »

PO PIERWSZE: BEZPIECZEŃSTWO »

 

POPULARNE ARTYKUŁY
1. SYLWETKI - Michał Malinowski »
2. Kościół parafialny św. Zygmunta w Słomczynie »
3. Dzik jest dziki... »
4. Ryba lubi pływać w czystej wodzie »
5. Konstancin już jest częścią metropolii »
6. Amfiteatr otwarty »
7. Komunikat Urzędu Gminy Konstancin-Jeziorna »
8. RECEPTA DLA STOCERU »
9. Odnowić willę Świt »
10. MOST GOTOWY »
 

ARCHIWUM WYDAŃ GAZETY
Grudzień 2014 nr 12 (72)
Listopad 2014 nr 11 (71)
Październik 2014 nr 10 (70)
Wrzesień 2014 nr 9 (69)
Lipiec – Sierpień 2014 nr 7/8
Czerwiec 2014 nr 6 (66)
Maj 2014 nr 5 (65)
Kwiecień 2014 nr 4 (64)
Marzec 2014 nr 3 (63)
Luty 2014 nr 2 (62)
Grudzień 2013 – Styczeń 2014 nr 12/1 (60/61)
Listopad 2013 nr 11 (59)
Październik 2013 nr 10 (58)
Wrzesień 2013 nr 9 (57)
Lipiec-Sierpień 2013 nr 7/8
Czerwiec 2013 nr 6 (54)
Maj 2013 nr 5 (53)
Kwiecień 2013 nr 4 (52)
 


305 DEBIUTANTÓW

Poleć artykuł znajomemu   Drukuj autor: MAGDA ANDRZEJEWICZ
   

1 września 305 młodych obywateli naszej gminy zadebiutowało w roli uczniów. Na nich i na uczniów starszych klas czekały wyremontowane konstancińskie placówki oświatowe. Wczasie wakacji w kilku konstancińskich szkołach przeprowadzone zostały niezbędne prace: w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Żeromskiego wymieniono parkiet na II piętrze, drzwi do kilkunastu sal lekcyjnych i odmalowano część klas. WZespole Szkół nr 3 przy ul. Bielawskiej wymieniono podłogi i odmalowano ściany w 10 salach lekcyjnych i wyremontowano toalety, a w Zespole Szkół nr 4 w Słomczynie odmalowano korytarze i sale oraz wymieniono drzwi do klas.Wsumie remonty szkół kosztowały ponad pół miliona złotych.

 

Pierwszoklasistka

 

Przy Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy rozpoczęła się budowa sali gimnastycznej. To już ostatnia konstancińska szkoła, w której nie było sali gimnastycznej. Kosztem 2,4 mln zł obiekt wybuduje Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana z Radomia. Sala o wymiarach 14 x 26 m ma zostać wyposażona w mobilną kurtynę z napędem elektrycznym, dzięki której będzie można ją przedzielić na dwie części treningowe oraz mobilną teleskopową widownię dla 60 osób. Wybudowane zostaną również dwa zespoły przebieralni, pokój trenera i magazyn sportowy. Budowa ma się zakończyć w sierpniu przyszłego roku. Gmina ubiega się o dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na razie została wpisana na listę rezerwową.

 

* * *

 

Wszyscy tegoroczni konstancińscy pierwszoklasiści otrzymali bezpłatne podręczniki „Nasz elementarz". Darmowe podręczniki oraz niektóre materiały edukacyjne i ćwiczeniowe szkoły zawdzięczają wejściu w życie zapisów ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811) oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe. Nowa ustawa wprowadza dotację celową na wyposażenie:

• szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego dla klas I–III do wysokości 25 zł na ucznia,

• szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w materiały ćwiczeniowe dla klas I–III do wysokości 50 zł na ucznia.

 

Dzięki tym zapisom, konstancińskie szkoły dostaną dotacje dla każdego ucznia na zakup materiałów pomocniczych (49,50 zł) i książki do języka obcego (24,75 zł). Łącznie gmina otrzyma 25 797,42 zł dotacji na kształcenie pierwszoklasistów.

 

Zgodnie z zapisami ustawy podręcznikowej, sukcesywnie, począwszy od klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2014/2015, docelowo w 2017 r. podręczniki dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych oraz gimnazjów będą bezpłatne.

 

* * *

 

Od 1 do 15 września uczniowie z terenu gminy Konstancin-Jeziorna mogą ubiegać się o stypendium szkolne. Wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może przekraczać kwoty 456 zł. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250zł. Stypendium szkolne nie przysługuje:

• uczniom klas zerowych

• uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2 120 zł (rocznie).

 

Jeżeli uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza kwoty 2 120 zł (na rok szkolny), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – kwoty 1 908 zł (na rok szkolny).

 

Stypendium szkolne można przeznaczyć wyłącznie na:

• całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę,

• pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego (jeden strój sportowy w roku kalendarzowym – dres, bluzka sportowa lub bluza, spodenki sportowe, obuwie sportowe), stroju szkolnego, czyli tzw. mundurka obowiązującego w danej szkole, atlasów, encyklopedii, słowników, laptopa, komputera, głośników komputerowych, słuchawek komputerowych, edukacyjnych programów komputerowych, drukarki, tuszu do drukarki, papieru do drukarki, biurka, lampki na biurko, instrumentów muzycznych, pokrycia kosztów abonamentu internetowego (za okres wrzesień 2014 – czerwiec 2015) i innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,

• całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu i tym podobnych. Warunkiem wypłaty stypendium szkolnego jest przedłożenie oryginałów faktur lub innych imiennych dowodów dokumentujących poniesione wydatki na cele edukacyjne.

 

Wnioski dostępne są: w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Miasta i Gminy, ul. Warszawska 31, pok. nr 10, w każdej szkole prowadzonej przez Gminę Konstancin-Jeziorna oraz na stronie internetowej UMiG Konstancin-Jeziorna www.konstancinjeziorna.pl. Składać je można w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, pok. nr 4.

 

* * *

 

Inną formą pomocy uczniom i ich rodzicom jest możliwość skorzystania z rządowego programu „Wyprawka szkolna”. W tym roku na zakup podręczników edukacyjnych uczniowie mogą otrzymać pomoc finansową w wysokości od 175 zł do 770 zł. Pieniądze zwracane są po przedstawieniu dowodu zakupu - faktury VAT, rachunku lub paragonu.

 

Z programu „Wyprawka szkolna” mogą skorzystać:

• uczniowie uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do klas II, III lub VI szkoły podstawowej; klas II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; klasy III szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum), klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy III liceum plastycznego, klasy III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,

• uczniowie niepełnosprawni: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, lub autyzmem.

 

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy placówek oświatowych.

 

Wniosek o wyprawkę szkolną składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Wnioski dostępne są w każdej szkole prowadzonej przez Gminę Konstancin-Jeziorna, w Wydziale Oświaty, Kultury i Zdrowia UMiG Konstancin-Jeziorna, ul.Warszawska 31, pok. nr 10 oraz na stronie internetowej urzędu miasta.

 

   
Poleć artykuł znajomemu   Poleć artykuł znajomemu    Drukuj Drukuj Dodaj do Facebook Dodaj do Wykop Dodaj do Blip Dodaj do Delicious Dodaj do Flaker Dodaj do Google Bookmarks Dodaj do Śledzik Dodaj do Digg Dodaj do Twitter Dodaj do Google Buzz Dodaj do Pinger
   
comments powered by Disqus
NASZE MIASTO

O Nas »

Kontakt »

Napisz do Nas »

Konstancin i okolice on-line »


 


REKLAMA

 


NEWSLETTER

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas informacje:
wyślij
    
   
gazetaarchiwumforumnasz konstancingaleriakontakt
studiokarma.eu